Algemene voorwaarden

Laatste wijziging : 12-08-2020

Inhoudsopgave:

1. Definities
2. Toepasbaarheid
3. Webdesign/ Webhosting
4. Domeinregistratie
5. Aanbiedingen en offertes
6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst
7. Levering en levertijd
8. Copyright
9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10. Betwisting
11. Prijzen
12. Betaling
13. Wijziging van de algemene voorwaarden
14. Onderhoud website en onderhoudscontracten
15. Overig
16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

1.1 Thinkz Media, gevestigd aan de Bernhardus Bumastraat 53, 8933 EJ te Leeuwarden. KvK nummer: 01161653.

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Thinkz Media, waarmee Thinkz Media een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Thinkz Media.

2. Toepasbaarheid

2.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Thinkz Media verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Thinkz Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Thinkz Media en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3. Webdesign/ Webhosting

3.1 Thinkz Media maakt geen gebruik van eigen hosting, deze wordt uitbesteed aan een hostingbedrijf en Thinkz Media heeft daarbij de rol van een reseller. Bijgevolg zijn Thinkz Media en de Opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van het hostingsbedrijf.

3.2 De opzegtermijn voor domeinnaam en hosting is 3 maanden voor de begindatum. Deze moet schriftelijk of per mail worden opgezegd. Contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.

3.3 Thinkz Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waar Thinkz Media geen invloed kan uitoefenen.

3.4 Thinkz Media is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.

3.5 Thinkz Media heeft de mogelijkheid om prijswijzigingen door te voeren voor hostingkosten, indien deze worden verhoogt door de hostingpartner. Deze wijzigingen worden vooraf kenbaar gemaakt.

3.6 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,50 per GB.

3.7 De Opdrachtgever draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Thinkz Media draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

3.8 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de huidige website en mail van de huidige server in geval van verhuizing naar Thinkz Media.

3.9 Thinkz Media is niet verantwoordelijk voor zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie bij de hostingpartner.

4. Domein registratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. Thinkz Media vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de klant en de klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Thinkz Media tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

5. Aanbiedingen en offertes

5.1 Alle offertes en prijsopgaven door Thinkz Media zijn geheel vrijblijvend.

5.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Thinkz Media zijn persoonlijk gericht aan Opdrachtgever of offerte-aanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Thinkz Media, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

5.3 Thinkz Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever ondertekend binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst

6.1 Een overeenkomst komt tot stand zodra de offerte schriftelijk of per mail is overeengekomen.

6.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Thinkz Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

6.3 Een vooruitbetaling kan in bepaalde situaties door Thinkz Media aan de Opdrachtgever gevraagd worden. Indien een vooruitbetaling gevraagd wordt, is de overeenkomst pas geldig na ontvangst van dit bedrag.

6.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6.5 Thinkz Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Thinkz Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder dit kort te sluiten met de Opdrachtgever.

6.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Thinkz Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Thinkz Media worden verstrekt, heeft Thinkz Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.7 Thinkz Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Thinkz Media is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Thinkz Media kenbaar behoorde te zijn.

6.8 Indien door Thinkz Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht op locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Levering en levertijd

7.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

7.2 Tussentijds resultaten worden door Thinkz Media op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

7.3 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7.4 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien het vervoer door Thinkz Media en/of voor onze rekening mocht geschieden.

7.5 Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om de goederen/opdrachten af te nemen onverlet. In geen geval is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

8. Copyright

8.1 Al het door Thinkz Media vervaardigde materiaal, zoals illustraties, ontwerpen, foto’s, filmmateriaal en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle andere intellectuele eigendomsrechten mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Thinkz Media niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. In dit materiaal zit ook de programmeercode vervat van alle door Thinkz Media ontworpen websites of toepassingen. Ook op de door Thinkz Media ontwikkelde promotiematerialen, foto’s etc. berust copyright.

8.2 Thinkz Media behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.3 Thinkz Media mag de website en andere uitgevoerde opdrachten van de Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

8.4 Alle aan Thinkz Media verstrekte materiële goederen worden aan Opdrachtgever teruggegeven, tenzij anders vermeld.

8.5 Mocht u van mening zijn dat Thinkz Media, uw patent en/of auteursrecht schendt, dan verzoeken wij u ons hierover schriftelijk te informeren. U dient Thinkz Media aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het betreffende materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegt Thinkz Media direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site. Uiteraard mits hierover geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Voor zover Thinkz Media bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Thinkz Media op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Thinkz Media of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Thinkz Media.

9.2 Thinkz Media is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de Opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

9.3 In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Thinkz Media slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoedingen tot het betaalde factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Thinkz Media voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoedingen van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10. Betwisting

10.1 De Opdrachtgever heeft gedurende 5 werkdagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten schriftelijk te melden aan Thinkz Media. Indien de betwisting gegrond is, zal Thinkz Media deze gebreken verhelpen. Wanneer aan Thinkz Media binnen de genoemde termijn geen schriftelijke gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot betwisting. Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.

10.2 Betwistingen geven de Opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

11. Prijzen

11.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

11.2 Extra wensen van de Opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken, zullen resulteren in meerwerk, waarvoor Thinkz Media zijn uurprijs zal rekenen. Meerwerk dient altijd schriftelijk bevestigd te worden, waarna Thinkz Media de extra kosten schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend zal maken. Pas na akkoord van de Opdrachtgever zal Thinkz Media het meerwerk uitvoeren.

11.3 Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van een opdracht, bij verlenging van een opdracht of bij wijzigingen in voor Thinkz Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

12. Betaling

12.1 Na het overeenkomen van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Thinkz Media en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Thinkz Media volgens afspraak te honoreren.

12.2 Na eerste aantoonbare werkzaamheden zal 30% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Na afronding van de opdracht zal Thinkz Media een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met een eventueel eerder voldane vooruitbetaling. De Opdrachtgever dient binnen de 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie, zoals deze schriftelijk is overeengekomen, schorten de betalingsverplichtingen niet op.

12.3 Na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd, mits anders is overeengekomen.

12.4 Indien de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Thinkz Media eenmalig een herinnering tot betaling verstuurd. De Opdrachtgever dient binnen de 14 dagen na het verzenden van de herinnering het verschuldigde bedrag te voldoen. Vervolgens zal een aanmaning verstuurd worden. De administratie- en aanmaningskosten van een aanmaning, t.w.v. € 25,00 excl. BTW, wordt in rekening gebracht aan de Opdrachtgever. Wanneer de Opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt deze zaak doorgegeven aan een incassobureau. Alle kosten hieruit vloeiend zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Indien het betalen van de aanmaning ook wordt nagelaten zal in geval van een website deze na 14 dagen offline gehaald worden. Kosten voor het nadien eventueel terug online brengen van de website zijn volledig voor de Opdrachtgever.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 De Algemene Voorwaarden kunnen door Thinkz Media worden gewijzigd, waarbij geldt dat Opdrachtgever hierbij reeds bij voorbaat heeft ingestemd met wijziging van de Algemene Voorwaarden.

13.2 De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden 14 dagen na toezending aan Opdrachtgever in werking.

14. Onderhoud van website en onderhoudscontracten

14.1 Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website, tenzij anders overeengekomen.

14.2 Met onderhoud van een website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de Opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website.

14.3 De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 3 maanden voor het einde van de contractdatum. Opzegging van het contract dient schriftelijk of per email gezonden te worden naar Thinkz Media. Zonder opzegging zal het onderhoudscontract stilzwijgend verlengd worden met één jaar. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een nieuwe factuur.

15. Overig

15.1 Thinkz Media zal geen persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever aan derden verstrekken zonder diens toestemming of zonder dat daar wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Thinkz Media.

15.2 Thinkz Media is vrij voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de alle geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Thinkz Media in verband met websites zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink, in de voet van elke voor de Opdrachtgever afgeleverde website.

15.3 Thinkz Media kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Thinkz Media gesloten overeenkomst(en), inclusief de bijbehorende voorwaarden.

15.4 In geval van overmacht is Thinkz Media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechtelijke tussenkomst en zonder zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Thinkz Media kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Thinkz Media gevergd kan worden.

15.5 Thinkz Media heeft het recht om offertes en facturen elektronisch te versturen, hetgeen Opdrachtgever hierdoor accepteert.

15.6 De Opdrachtgever kan geen kosten, schadevergoeding in rekening brengen door ontbinding of bij beëindiging door opzegging van Thinkz Media.

15.7 Thinkz Media heeft een zorgplicht voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst, wanneer haar klanten persoonsgegevens verwerken via de systemen van Thinkz Media. Deze klanten van Thinkz Media zijn in dat geval verwerkingsverantwoordelijken. Thinkz Media stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of u inderdaad verwerkingsverantwoordelijke bent en Thinkz Media opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of u persoonsgegevens bij ons opslaat. Is dat het geval, dan dient u een verwerkersovereenkomst aanvullend met Thinkz Media aan te gaan. Wanneer u verzuimt om een verwerkersovereenkomst met Thinkz Media te sluiten, maar hiertoe wel verplicht bent volgens privacywetgeving, dan komt dit volledig voor uw verantwoordelijkheid. De verwerkersovereenkomst hebben we voor het gemak alvast voor u opgesteld.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Elk geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of uitvoering daarvan behoort tot de exclusieve bevoegdheid van bevoegde rechter. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.